Six asymptomatic cases were reported in Hangzhou, Zhejiang province

2022-05-07 0 By

On March 14, hangzhou held a press conference on COVID-19 prevention and control.Six new asymptomatic cases were reported in Hangzhou between 8 am On March 13 and 12 am on March 14, including four in Yuhang District, one in Shangcheng District and one in Xiaoshan District, the press conference said.Hangzhou has reported 52 local confirmed cases and 6 asymptomatic cases, all of which are mild.(Reporter tong Jiawen, Yang Qiqian, Jiang Shuozheng, Ni Zheng, Cao Zhi, Zhou Yuyuan)